Centar za istraživanje podataka i bioinformatiku

Centar za istraživanje podataka i bioinformatiku (CIPB) je istraživačka laboratorija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se bavi istraživanjima u oblasti primene matematike i informatike u biološkim naukama. Pored istraživačke delatnosti, CIPB pruža i različite usluge iz oblasti analize i upravljanja podacima.

Za sve dodatne informacije možete da nam se obratite na kontakt telefone ili mejlom na cipb@agrif.bg.ac.rs.

Trenutno aktuelno u Centru

Analiza rezultata dobijenih Raman-spektroskopijom nad biološkim uzorcima

Bioinformatička analiza nukleotidnih sekvenci virusa

Izgradnja terminoloških rečnika iz oblasti poljoprivrede i njenih poddisciplina

Ostalo...

Usluge Centra

- analize i istraživanje podataka u biološkim i biotehničkim naukama upotrebom matematičko-statističkih metoda, kao i specifičnih metoda istraživanja podataka (eng. data mining)

- izrada i analiza matematičkih modela

- organizovanje specijalizovanih kurseva iz oblasti obrade podataka

- organizovanje specijalizovanih kurseva iz oblasti programiranja za naučne potrebe (R, Matlab,..)

- dizajniranje i izrada baza podataka

- automatska obrada tekstualnih podataka i izdvajanje informacija iz teksta (eng. text mining, information extraction)

Rad sa studentima

- izvođenje nastave iz više predmeta na svim odsecima Poljoprivrednog fakulteta UB (osnovne, master i doktorske studije), kao i na drugim institucijama u okviru Univerziteta u Beogradu

- mentorski rad sa studentima pri izradi diplomskih, master i doktorskih radova

- učešće u programu Vikimedija Srbije namenjenom obrazovnim institucijama (izrada seminarskih radova u vidu članaka na vikipediji)

Aktuelni projekti

Tempus projekat "Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning", BAEKTEL

Tempus projekat "Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs", INCOMING

COST akcija IC1302: Semantic Keyword-based Search on structured data sources, Keystone

COST akcija FA1407: Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture, DIVAS

COST akcija TD1409: Mathematics for industry network, MI-NET

COST akcija BM1006: Next Generation Sequencing Data Analysis Network, SeqAhead

Naučni projekti Ministarstva nauke i tehnologije Srbije

TR 30163: Primena novih genotipa i tehnoloških inovacija za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje

TR 31051: Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

178006: Srpski jezik i njegovi resursi: teorija, opis i primene

Saradnici i prijatelji

JeRTeh - Društvo za jezičke resurse i tehnologije...

Grupa za bioinformatiku, Matematički fakultet UB ...

Laboratorija za virusologiju i mikologiju Poljoprivrednog fakulteta ...

Institut za medicinu rada Srbije ...

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku ...