O Centru

Centar za istraživanje podataka i bionformatiku (CIPB) je osnovan kao laboratorija Katedre za matematike i fiziku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru koje se organizuju i vode istraživanja iz oblasti primene matematičkih i informacionih tehnologija i nauka na probleme u biološkim i biotehničkim naukama. Iako CIPB organizaciono pripada Katedri za matematiku i fiziku, u njegov rad mogu da se uključe i istraživači sa drugih katedri i instituta.

Intenzivnim razvojem informacionih tehnologija u poslednjih dvadesetak godina nastao je i razvio se i veliki broj naučnih oblasti koje povezuju biološke nauke sa informatikom, kao što su računarska biologija (eng. computational biology), bioinformatika (eng. bioinformatics), biostatistika (eng. biostatistics) i druge. U svetu danas postoji veliki broj istraživačkih centara i studijskih programa iz pomenutih oblasti. Mnogobrojna istraživanja u okviru programa Evropske unije i Ujedinjenih Nacija (FAO organizacija) upravo se bave primenama informacionih tehnologija u biološkim i biotehničkim naukama, a pokrenute su i ozbiljne inicijative na svetskom nivou za integraciju i primenu informatike u poljoprivredi (projekti agInfra, AllBio, SemaGrow i OrganicDataNetwork iz programa FP7, inicijativa AIMS unutar FAO i dr.).

CIPB je prvi istraživački centar-laboratorija u Srbiji, osnovan sa idejom da poveže i integriše istraživače iz različitih naučnih oblasti u jedinstveni istraživački centar, u okviru koga bi se obavljala multidiciplinarna istraživanja iz oblasti primene matematike i informatike u biološkim i biotehničkim naukama. Poljoprivredni fakultet, kao institucija koja okuplja istraživače i naučnike iz različitih nauka, je pravo mesto za razvoj bioinformatike i srodnih disciplina, koje su po svojoj suštini multidisciplinarne. U rad Centra su prevashodno uključeni naučnici sa svih instituta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a do sada je uspostavljena saradnja i sa naučnicima iz drugih institucija. Više o istraživačkom timu pogledajte ovde.